Wetgeving & certificering

 • PED, richtlijn drukapparatuur

  In deze Europese verordening staan zaken die van toepassing zijn op de koeltechnische installatie. Elke koeltechnische installatie moet aan de PED voldoen. Installaties die voldoen zijn te herkennen aan de CE-markering.

  De PED is in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd als warenwet besluit drukapparatuur. Sinds medio 2016 geldt de richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur.

  Inhoud van deze wetgeving:

  Categorie werkdruk
  Bij nieuwbouw of samenstelling van de installatie wordt aangegeven in welke categorie de installatie valt. Deze categorieën worden bepaald aan de hand van de maximale werkdruk welke de installatie kan bereiken en de hoeveelheid koudemiddel welke in de installatie aanwezig is.

  Veiligheidseisen
  Afhankelijk van de betreffende categorie gelden bepaalde veiligheidseisen die de installateur/ leverancier moet toepassen. Mogelijk is, afhankelijk van de categorie, een installatiekeuring nodig na het afmonteren. Dit kan soms door de installateur zelf gebeuren maar soms moet dit door een NOBO (notified body) gedaan worden. Deze NOBO controleert of de leverancier/installateur de juiste veiligheids- en ontwerpeisen heeft gehanteerd. De NOBO heeft vergaande kennis van koeltechniek en de toegepaste technieken.

  CE-markering
  De eigenaar/ beheerder van de installatie is verantwoordelijk dat dit door de correcte instantie gedaan wordt en dat de installatie PED gekeurd is en blijft. Indien een installatie voldoet aan de eisen zal de leverancier/ installateur een CE-markering op de installatie aanbrengen.

  Zorgplicht
  In de warenwet besluit drukapparatuur staat ook vermeld dat de eigenaar/ beheerder van een koelinstallatie een zorgplicht heeft. Dit houdt in dat een eigenaar/ beheerder alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de installatie in goede conditie te houden. Voorbeelden hiervan zijn het periodiek uitvoeren van onderhoud en inspecties, maar hieronder valt ook de verplichting dat de werkzaamheden door gekwalificeerde personen en bedrijven gedaan wordt.

 • F-gassen wetgeving

  F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen ((HFK’s, PFK’s, SF6) . De toename van broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikasgaseffect. Hierdoor wordt de aarde steeds warmer. Dit vormt een ernstige bedreiging voor het milieu. Ook ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer vormen een ernstige bedreiging (zoals CFK’s en HCFK’s). Net als F-gassen dragen zij bij aan een verdere opwarming van de aarde. Daarnaast vormen ozonlaag afbrekende stoffen een bedreiging voor de gezondheid. Deze stoffen zorgen namelijk voor een toename van UV-B-straling. Hierdoor neemt de kans op huidkanker en oogaandoeningen zoals staar toe.

  Vermindering van de hoeveelheid f-gassen en ozonlaag afbrekende stoffen in de atmosfeer is daarom nodig.

  Sinds 2015 is de F-gassenverordening (EU 517/2014) geldig. De F-gassen verordening geeft o.a. aan hoe en door wie onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden en welke eisen aan deze personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staat in het kader van de ‘zorgplicht’ beschreven hoe vaak onderhoud aan een koelinstallatie moet plaatsvinden. Hiermee wil men lekkages uit installaties tegengaan waardoor minder F-gassen in de natuur kunnen vrijkomen.

  Verplichte controles
  De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2 equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn.

  Het verplichte controle schema ziet er als volgt uit:

  • 5-50 ton CO2 equivalent – 1x per 12 maanden
  • 50-500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden
  • >500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden maar automatische lekdetectie verplicht!

  Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem, deze frequentie kan worden gehalveerd.

  Dit lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

  Logboeken
  Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd.
  Iedere eigenaar met een installatie boven de >5 ton CO2 equivalent is verplicht een logboek bij te houden. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

  Kenplaten
  De kenplaten van de installatie moet naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid in CO2 equivalenten bevatten.

  Link naar infoblad f-gassen verordening NVKL

 • PGS 13, publicatiereeks gevaarlijke stoffen

  Richtlijn voor veilig gebruik van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen. PGS 13 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

  Omdat ammoniak geen broeikasgaseffect heeft, wordt dit koudemiddel steeds vaker toegepast. Er zijn echter gevaar aspecten verbonden aan gebruik van ammoniak. PGS 13 geeft aan hoe het middel veilig kan worden toegepast. Indien uw koelinstallatie of warmtepomp meer dan 10 kg koudemiddel MH3/ R717 bevat moet de installatie voldoen aan de voorschriften uit de richtlijn PGS13.

  In hoofdzaak staat daarin beschreven de manier van opstelling van de installatie, ventilatie van de machinekamer, werking van het detectiesysteem, beveiliging van de installatie, werking van nood- en alarmeringssysteem en de persoonlijke beschermingsmiddelen die aanwezig moeten zijn.

 • NPR 7601

  Geldend is de NPR 7601: 2020nl

  NPR 7601 is een norm gericht op de toepassing van kooldioxide als koudemiddel in stationaire koelsystemen en warmtepompen. De NPR 2020 is van toepassing op nieuwe koelinstallaties en op uitbreidingen en wijzigingen van bestaande installaties.

  De praktijkrichtlijn is gericht op de veiligheid en heeft daardoor betrekking op ontwerp, installatie, oplevering, gebruik, onderhoud, inspectie, keuring en ontmanteling.

  Indien uw koelinstallatie meer dan 10 kg van het natuurlijke koudemiddel CO2 (kooldioxide/R744) bevat moet het voldoen aan voorschriften uit de Nederlandse richtlijn.

 • NVKL-erkenning

  Wat is NVKL?

  De NVKL is de brancheorganisatie voor Koudetechniek & Klimaatbeheersing. Alle aangesloten installateurs voldoen aan de criteria van de NVKL-erkenning. Het kwaliteitslabel staat voor garantie.

  Doet u zaken met een NVKL-erkende installateur, dan is een goed eindresultaat gegarandeerd. Bij een eventueel geschil kunt u de onafhankelijke geschillencommissie voor Koude en Klimaat raadplegen. Alleen de installateurs die lid zijn van de NVKL voeren het exclusieve NVKL kwaliteitslabel. U weet dan dat u te maken heeft met een professioneel bedrijf; specialist op zijn vakgebied en bekend om zijn service en betrouwbaarheid.

  Als klant van een NVKL-lid profiteert u van de garantie dat u samenwerkt met een professioneel bedrijf dat voldoet aan de normen op het gebied van vakmanschap, veiligheid en milieu. Het is wettelijk verplicht dat handelingen met koudemiddelen uitgevoerd moeten worden door (F-gassen)gecertificeerde installatiebedrijven en hun monteurs. Alle NVKL-installateurs zijn in het bezit van dit certificaat.

  NVKL-leden zijn verplicht om te voldoen aan specifieke certificeringseisen en worden regelmatig gecontroleerd om de kwaliteit van hun diensten te waarborgen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u hoogwaardige en betrouwbare koel- en klimaatoplossingen ontvangt.

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35